תקנון האתר

כל האמור בתקנון זה ובכל מקום אחר באתר Aqualine מתייחס הן לגברים והן לנשים באופן שווה. השימוש בלשון זכר נועד למען הנוחות בלבד

 

במקרה בו תורגם תקנון זה לשפה שונה מעברית, הרי התקנון שבשפה העברית הוא המחייב וכל הוראה סותרת ו/או שונה תפורש בהתאם לאמור לתקנון שבשפה העברית

 

אודות Aqualine  

"Aqualine " – (ע.מ 319342770) עסק הפועל מעל 15 שנים ומתמחה בשיווק והתקנת מערכות טיהור מים (מיני-בר) ומוצרים נלווים להן (מערכות סינון בעלות תהליכי סינון שונים כדוגמת מערכת אוסמוזה הפוכה וכן אביזרים נלווים כדוגמת ברזי שיש, מיכלי אגירה, מינרליזטור, ממברנה ועוד), זאת בנוסף לשיווק והתקנת רכיבים מתכלים במערכות אלה. ענף נוסף שבו מתמחה Aqualine  הינו שיווק והתקנת מערכות לשמירה על ההיגיינה האישית ("בידן").

 

 • כללי
 1. אתר זה המופעל ע"י Aqualine והינו אתר מסחרי המשמש לשיווק ומכירת המוצרים המשווקים על ידי Aqualine.
 2. רכישת המוצרים כפופה לזמינותם בעת ביצוע ההזמנה ובתנאים הקיימים והתקפים במועד הזמנת כל מוצר ומוצר.
 3. הזמנת מוצרים ו/או שירותים ו/או ביצוע כל רכישה באמצעות אתר Aqualine כפופים להוראות תקנון זה.
 4. תקנון זה מהווה חוזה בין הלקוח לבין Aqualine לכל דבר ועניין.
 5. ביצוע כל הזמנת מוצרים ו/או שירותים ו/או רכישות באמצעות אתר Aqualine יהווה הדבר הצהרת הלקוח, כי קרא הוראות תקנון זה, הבין את תוכנן והסכים להן.
 6. כל המוצרים המשווקים על ידי Aqualine הינם מוצרים איכותיים העומדים בתקן הישראלי, מוצרים חדשים ובאריזה מקורית.
 7. מחירי המוצרים ו/או השירותים המשווקים באמצעות אתרAqualine , לרבות המחירים הנקובים בתקנון זה, כוללים מס ערך מוסף כדין.
 8. Aqualine שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי להפסיק, בכל עת, שיווק ו/או מכירת איזה ממוצריה.

 • ביצוע עסקה ותשלום
 1. הרכישה באתר Aqualine הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד.
 2. עסקה תיחשב כבוצעה בפועל רק לאחר אישור התשלום על ידי חברת האשראי.
 3. בכפוף לשיקול דעת Aqualine בלבד, ניתן לשלם תמורת רכישת מוצרים ו/או שירותים במזומן ו/או בהמחאות במעמד אספקת המוצר ו/או השירות בבית הלקוח.
 4. מוצר ו/או שירות שתמורתם שולמה באמצעות המחאה, ייחשבו לרכושה ובבעלותה הבלעדיים של Aqualine עד לפרעון ההמחאה בפועל.

 

 • ג. אספקה, הובלה, משלוח והתקנה
 1. Aqualine תספק את המוצר ללקוח לכתובת כפי שנמסרה על ידי הלקוח בעת ביצוע הרכישה באתר Aqualine, תוך פרק הזמן כמפורט להלן:
 • א. לקוח המתגורר באזור שמצפון הארץ עד לעיר תל-אביב (עד בכלל) – תוך 10 ימי עסקים ממועד ביצוע העסקה.
 • ב. לקוח המתגורר מאזור מרכז הארץ (לאחר העיר תל-אביב) ועד לדרום הארץ – תוך 14 ימי עסקים ממועד ביצוע העסקה.
 1. מחירי המוצרים כמפורט באתר Aqualine, למעט מחירי אביזרים, לא כוללים משלוח ו/או התקנה.
 2. עלות משלוח והתקנת המוצרים כמפורט באתר Aqualine, למעט אביזרים, עומדת על 290 ₪.
 3. מחיר רכישת אביזרים כמפורט באתר Aqualine כוללים משלוח והתקנה.
 4. Aqualine לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמו או נבעו עקב אירועים ו/או נסיבות שאנין בשליטת Aqualine ו/או נגרמו ו/או נבעו כתוצאה מכוח עליון.
 • אחריות ושירות
 1. אם לא צוין אחרת במפורש, אחריות Aqualine למוצרים המשווקים באמצעות אתר Aqualine הינה לתקופה בת 12 חודשים קלנדריים בלבד ממועד אספקת המוצר, ובכפוף להצגת חשבונית מס מקורית מטעם  Aqualine.
 2. אחריות Aqualine למוצרים המשווקים על ידי Aqualine באמצעות אתר Aqualine  חלה במעבדות Aqualine בלבד.
 3. תמורת הובלת מוצר למעבדות Aqualine והחזרתם לבית הלקוח, במסגרת האחריות, יישא הלקוח בעלות של 250 ₪.
 4. אחריות Aqualine חלה ותקפה אך ורק לעניין פגמים מהותיים בגוף המוצר ו/או פעולתו ואשר אינם נובעים מהפעלה שגויה של המוצר ו/או משימוש בלתי סביר במוצר ו/או תחזוקה לקויה של המוצר על ידי הלקוח ו/או על ידי מי מטעמו ו/או עקב ניסיון תיקון המוצר שלא על ידי טכנאי מורשה מטעם Aqualine.
 5. אם לא צוין אחרת במפורש, אחריות Aqualine לשירותים המסופקים על ידי Aqualine , לרבות שירות התקנה, הינה לתקופה בת 3 חודשים קלנדריים בלבד ממועד אספקת השירות.
 6. אחריות Aqualine לא תחול במקרה שבו פתיחת המוצר ו/או התקנתו ו/או תיקונו לא בוצעו על ידי טכנאי מורשה מטעם Aqualine.
 7. אחריות Aqualine לא תחול על שברים והחלפת חלקים כרוכה בתשלום.
 8. בחר הלקוח לרכוש מוצר באמצעות אתר Aqualine מבלי שרכש שירות פתיחת מוצר והתקנתו בבית הלקוח על ידי טכנאי מורשה מטעם Aqualine, אזי במקרה זה לא תהא Aqualine אחראית לכל נזק שייגרם למוצר ו/או לכל תקלה שמקורה בהתקנה שבוצעה על ידי טכנאי ו/או מתקין שאינו טכנאי או מתקין מורשה מטעם Aqualine.
 9. הלקוח יישא בעלות ביקור טכנאי בבית הלקוח בסך 250 ₪ אשר ישולמו מראש במעמד הגעת הטכנאי לבית הלקוח.
 10. Aqualine שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח, כי הינו הרוכש המקורי של המוצר ו/או השירות.
 11. Aqualine תתקן, במסגרת האחריות, כל מוצר אשר ניתן לתיקון בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של Aqualine  ואין Aqualine  מתחייבת להחליף את המוצר באחר כל עוד ניתן לתקן את המוצר. הלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או תלונה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין שיפוי, השבה ו/או פיצוי מאת Aqualine בכל הקשור להחלטה בדבר תיקון המוצר במקום החלפתו.
 12. בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, Aqualine תחליף מוצר פגום אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, אינו ניתן לתיקון או שעלות תיקונו ל- Aqualineעולה על עלות החלפתו.
 13. הוחלף מוצר במסגרת האחריות כאמור בסעיף ‎30 שלעיל, אין בכך כדי להאריך תקופת האחריות מעבר לתקופה הקבועה שתחילתה במועד רכישת המוצר המוחלף והאחריות למוצר המוחלף והמוצר המחליף תסתיים במועד שבו הייתה מסתיימת האחריות על המוצר המוחלף.
 14. החבות הכוללת של Aqualine ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום.
 15. הטיפול בפניית הלקוח ל- Aqualine במסגרת האחריות הינו כמפורט להלן:
 • א. לקוח המתגורר באזור שמצפון הארץ עד לעיר תל-אביב (עד בכלל) – תוך 10 ימי עסקים ממועד פתיחת קריאת השירות.
 • ב. לקוח המתגורר מאזור מרכז הארץ (לאחר העיר תל-אביב) ועד לדרום הארץ – תוך 14 ימי עסקים ממועד פתיחת קריאת השירות.
 1. אחריות Aqualine לא תחול על החלפת מסננים ו/או ממברנה שמועד החלפתם חל בתקופת האחריות החלה על מתקן מיני-בר ו/או על מערכת טיהור מים ו/או הבידן. וכי בגין החלפת מסננים ו/או ממברנה יחויב הלקוח בתשלום בהתאם למחיר מוצרים אלה באתר Aqualine במועד הזמנת המוצר ו/או השירות בעתיד.
 • מדניות ביטול עסקאות
 1. הוראות מדיניות ביטול עסקאות המפורטות בפרק זה תחולנה רק ביחס למוצרים ו/או שירותים שנרכשו באמצעות אתר Aqualine ולא יחולו על מוצרים ו/או שירותים שנרכשו בדרך אחרת.
 2. הלקוח מצהיר ומאשר, כי קרא את סעיף ‎45 לתקנון זה וכי מסכים הוא לאמור בו.
 3. לקוח הרוכש מוצרים באמצעות אתר Aqualine תעמוד לו הזכות להודיע על ביטול העסקה משך התקופה שמיום ביצוע עסקת רכישת המוצר ועד 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלתו המוצר.
 4. לקוח הרוכש שירות באמצעות אתר Aqualine או באמצעות פניה טלפונית ל- אתר Aqualine, תעמוד לו הזכות להודיע על ביטול השירות משך תקופה בת 14 (ארבעה עשר) ימים מיום ביצוע העסקה כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
 5. הודעה בדבר ביטול עסקה תיעשה באמצעות פניה בדרך כמפורט בפרק "שירות לקוחות" שלהלן.
 6. מחובת הלקוח ובאחריותו לוודא, כי הודעה בדבר ביטול עסקה ו/או שירות בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה נקלטה בפועל במשרדי Aqualine .
 7. לקוח שהוא אחד מאלה: אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, הרוכש מוצר באמצעות אתר Aqualine יהיה רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת המוצר, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
 8. לקוח שהוא אחד מאלה: אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, יודיע מיד ל- Aqualine וטרם ביצוע רכישת מוצר ו/או שירות דרך אתר Aqualine, באמצעות אחת מדרכי ההתקשרות כמפורט בפרק "שירות לקוחות" אודות העובדה, כי הינו אדם עם מוגבלות, אזרת ותיק או עולה חדש.
 9. לקוח שהוא אחד מאלה: אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש אשר לא קיים את החובה המוטלת עליו כאמור בסעיף ‎41 לתקנון זה, לא יהא זכאי לכל פיצוי בקשר עם נזק אפשרי העלול להיגרם לו בשל עיכוב בביטול עסקה אשר נבע מעיכוב בהוכחת היותו נמנה על קבוצת לקוחות כאמור בסעיף זה.
 10. ביקש לקוח שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לבטל עסקה שביצע דרך אתר Aqualine, רשאית Aqualine לדרוש ממנו להציג לפניה תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, ובלבד שלא יידרש ממנו הוכחה נוספת לשם מימוש זכות הביטול כאמור; הלקוח יציג לפני Aqualine אחד מהמסכים שלהלן, לפי העניין, או ישלח ל- Aqualine עותק שלו, לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית או פקסימיליה:
  • א. תעודה שניתנה לצרכן מהמדינה המעידה על כך שהוא אזרח ותיק;
  • ב. תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה;
  • ג. תעודה המעידה על כך שהצרכן הוא אדם עם מוגבלות לתקופה העולה על שישה חודשים, שניתנה מגורם המוסמך על פי חוק לקבוע קיומה של מוגבלות כאמור;
  • ד. כל תעודה אחרת כקבוע בכל דין.
 11. הודיע לקוח על רצונו לבטל עסקת רכישת מוצר ו/או שירות שביצע באמצעות אתר Aqualine, יחולו הוראות אלה:
  • א. בוטלה עסקת רכישת מוצר עקב פגם במוצר שנרכש, עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות, לבין הפרטים שצוינו באתר Aqualine בקשר למוצר או השירות, עקב אי-אספקת המוצר או השירות במועד שנקבע לכך בתקנון או בהסכם אחר בין Aqualine לבין הלקוח או בשל כל הפרה אחרת של העסקה בידי Aqualine, תחזיר Aqualine ללקוח בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר המוצר ששולם על ידי הלקוח בפועל, יבוטל חיובו של הלקוח בשל העסקה ויימסר ללקוח עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מהלקוח דמי ביטול כלשהם.

היה וקיבל הלקוח את המוצר, יעמיד הלקוח את המוצר לרשות Aqualine במקום שבו נמסר המוצר ללקוח ויודיע על כך ל- Aqualine .

 • ב. בוטלה עסקת רכישת מוצר שבוצעה באמצעות אתר Aqualine עקב סיבה אחרת שאינה אחת מהסיבות המפורטות בסעיף ‎44(‎א) שלעיל, תחזיר Aqualine ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, יבוטל חיובו של הלקוח בשל העסקה ויימסר לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מהלקוח סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם;
 • ג. Aqualine רשאית לקזז את דמי הביטול מחלק מחיר העסקה שקיבלה Aqualine ואשר מוחזר ללקוח בעקבות הביטול.
 • ד. בוטלה עסקת רכישת מוצר שנרכש באמצעות אתר Aqualine והמוצר הותקן בפועל בבית הלקוח, תעמוד ל- Aqualine הזכות לתבוע את נזקיה בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה ממשית במצבו.
 1. סייגים לביטול עסקה

זכות הלקוח לבטל עסקת רכישת מוצר שנרכש על ידו באמצעות אתר Aqualine תעמוד לו בתנאי, כי התקיימו כל התנאים הבאים:

 • ה. הלקוח החזיר את המוצר ל- Aqualine.
 • ו. המוצר לא נפגם.
 • ז. לא נעשה במוצר שימוש כלשהו על ידי הלקוח או על ידי כל גורם אחר, כאשר החזרת המוצר באריזתו המקורית תהווה ראיה מספקת לאי-עשיית שימוש במוצר.
 • ח. המוצר לא חובר לחשמל ו/או למים.

הפר הלקוח איזה מהוראות סעיף זה, לא יהא רשאי לבטל את עסקת רכישת המוצר שנרכש באמצעות אתר Aqualine.

 • ו. ביצוע הוראות סעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981
 1. הואיל וכל הפרטים שעל Aqualine למסור ללקוח בכתב בהתאם להוראות סעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 מפורטים בתקנון זה ובאתרAqualine  , הרי עם ביצוע רכישת מוצר ו/או שירות על ידי לקוח באמצעות אתר Aqualine  רואים את הלקוח כמי שאישר, כי קיבל לידיו כתב המכיל את כל המידע שחלה על Aqualine  החובה למסרו ללקוח בהתאם להוראות סעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.
 • ז. שירות לקוחות
 1. פניה לשירות לקוחות Aqualine תיעשה באמצעות אחת הדרכים המופיעות תחת לשונית "יצירת קשר" באתר Aqualine .
 2. פניה לשירות לקוחות Aqualine בקשר לביטול עסקה תיעשה באמצעות הקישור היעודי לכך תחת לשונית "יצירת קשר" באתר Aqualine.
 • הגנת הפרטיות ואבטחת מידע
 1. בכפוף לכל הוראה שבדין, Aqualine רשאית להשתמש למטרות שיווק מוצריה ו/או שירותיה, במידע המופיע בטופס הזמנת מוצר ו/או שירות.
 2. מידע אישי לא ייחשף ולא ייעשה בו כל שימוש למעט למטרות שיווקיות על ידי Aqualine ו/או מי מטעמה בלבד.
 3. Aqualine נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת Aqualine ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא Aqualine אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
 4. עם ביצוע בפועל של רכישת ו/או הזמנת מוצר ו/או שירות דרך אתר Aqualine רואים את הלקוח כמי שאישור ל- Aqualine ו/או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אודות הלקוח כפי שנמסר דרך אתר Aqualine ולמטרות שיווקיות בלבד.
 5. לקוח המעוניין בכל עת, כי Aqualine תסיר את פרטיו מרשימת התפוצה של Aqualine יפנה לשירות הלקוחות כאמור בסעיף ‎47 לעיל.
 • קניין רוחני
 1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר Aqualine הינן רכושה הבלעדי של Aqualine.
 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו המופיע באתר Aqualine.
 • י. סמכות שיפוט בלעדית
 1. לבית המשפט המוסמך במחוז חיפה בלבד הסכמות הבלעדית לדון בכל תביעה שמקורה בעסקה ו/או התקשורת שבוצעו דרך אתר Aqualine.

השאירו פרטים והמומחים ששלנו יחזרו אליכם